درخواست انصراف از خريد بسته هاي خدمت
 
 
 

 
 

كد نمايندگي:    مدت زمان گذشته از خريد:    روز
   

مهروامضاء نمايندگي 

امضاء خريدار
قيمت پرداخت شده:
ماليات ارزش افزوده :

درصد تخفيف: %
مبلغ تخفيف:

درصد فرانشيز:
كسر مي گردد مبلغ فرانشيز:
كسر مي گردد مبلغ ماليات ارزش افروده فرانشيز:

مبلغ قابل پرداخت به مشتري:


اين برگه فقط جهت اطلاع مشتري مي باشد و ابطال شدن بسته خريداري شده منوط به تاييد شركت مي باشد.
تاييد و امضاء اين پيش برگه نشان دهنده پذيرش تمامي شرايط مرتبط با انصراف از بسته خريداري شده مي باشد.
مشتري گرامي ، مبلغ محاسبه شده حداكثر ظرف مدت 45 روز از تاريخ انصراف از طريق نمايندگي به شما عودت داده خواهد شد.